Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 4. Bij het aangaan van een samenwerking met Dolle Pixelpret worden automatisch deze algemene voorwaarden geaccepteerd.
 5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren, email is voldoende, mits de identiteit van de opdrachtgever voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt ten aller tijde bij opdrachtgever.
 6. Op al het gebruikte beeldmateriaal is de wetgeving met betrekking tot copyright. Copyright ligt volledig bij Dolle Pixelpret. Het is niet toegestaan fotomateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 

Artikel 2. Toepassing

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3. Aanbod

 

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte/schrijven of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en fotograaf is zowel mondeling als schriftelijk bindend. Indien opdrachtgever de fotograaf werk laat verrichten in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Cadeaubonnen (indien van toepassing)

 

 1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum.

Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de reportage. Opdrachtgever zal waar nodig maatregelen treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen .
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 

Artikel 7. Levering

 

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotobestanden worden uitsluitend in Joint Photographic Experts Group (jpg of jpeg) formaat in hoge resolutie geleverd. Andere formaten zoals PNG, GIF, TIFF of BMP worden niet geleverd tenzij mondeling overeengekomen. In geen geval worden bestanden met het formaat RAW of PSD ter beschikking gesteld.
 3. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd.

De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 1. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

 

Artikel 8. Bestellingen en opdrachten via internet

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten vanuit onze webpagina. Het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
 2. Op onze bestellingen is het herroepingsrecht niet van toepassing. Beeldmateriaal is gewoonlijk van persoonlijke aard en niet verkoopbaar aan niet belanghebbenden. Bestellingen kunnen derhalve niet worden teruggezonden.
 3. Alle aanbiedingen op onze webpagina(s) zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht voor om de prijzen te wijzigen.
 4. Tussen het eerder aan u geleverde beeldmateriaal en/of door de klant aangeleverd beeldmateriaal en het gedrukte eindresultaat kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan. Dolle Pixelpret is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen tussen getoonde voorbeelden en het eindresultaat.
 5. Het op deze website getoonde beeldmateriaal geeft slechts een indicatie van het productassortiment. Tussen de getoonde voorbeelden en de geleverde producten kunnen kleine afwijkingen bestaan.

 

Artikel 9. Vergoeding

 

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Zie prijslijsten.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Zie prijslijsten.
 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

Zie prijslijsten.

 1. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uur prijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 2. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld of overeengekomen.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 

 1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen.
 3. Na ontvangst van betaling is de gereserveerde datum definitief.
 4. Houd er rekening mee dat het geld dat aan ons wordt betaald niet wordt terugbetaald.

 

 

Artikel 11. Annulering en opschorting

 

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 5. In geval van ziekte of ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en (extreme) weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden, waarbij de overeenkomst gehandhaafd blijft.
 7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf. Tevens vervalt hierbij de gereserveerde tijd in de agenda van de fotograaf.

 

Artikel 12. Klachten

 

1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

 1. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13. Auteursrecht

 

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociaal media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 AW in acht te nemen.
 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
 10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 14. Portretrecht

 

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, sociaal media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Terms and Conditions

Article 1. Definitions

 1. Quotation: all offers from photographer to (legal) persons with which it is intended to conclude an agreement.
 2. Agreement: the assignment agreement between Photographer and Client
 3. Assignment: the service or the product that will be delivered by the photographer.
 4. When entering into a collaboration with Asha Pradeep Photography, these general terms and conditions are automatically accepted.
 5. Cancellation: termination or termination of an agreement must be done in writing, email is sufficient, provided the identity of the client is sufficiently established. The burden of proof regarding the receipt of electronic communication lies with the client at all times.
 6. All copyright is used on all visual material used. Copyright is entirely at Asha Pradeep Photography. It is not permitted to reproduce and / or publish photographic material within the meaning of the 1912 Copyright Act.

 

Article 2. Application

 

 1. These general terms and conditions apply to all legal relationships between photographer and client, as well as to all offers, offers and agreements.
 2. Provisions or conditions set by the client that deviate from, or do not occur in, these general terms and conditions are only binding for the photographer if and insofar as they have been explicitly accepted in writing by the photographer.

 

Article 3. Offer

 

 1. Photographer makes an offer in the form of a quote / letter or price list.
 2. Unless otherwise agreed, the offer loses its validity 30 days after the date of dispatch by the photographer.

 

Article 4. Acceptance of the assignment

 

 1. An agreement between client and photographer is binding both verbally and in writing. If the client allows the photographer to perform work within the framework of the agreement, then the offer is considered accepted.
 2. Photographer reserves the right to refuse an assignment if, after acceptance, new information becomes available that makes implementation unacceptable to photographer.
 3. After acceptance, the agreement can only be changed by mutual agreement. In that case, Photographer is entitled to adjust the price payable for the contract.

 

Article 5. Gift vouchers (if applicable)

 

 1. Photographer only offers personalized gift vouchers.
 2. Gift vouchers are therefore not subject to the right of withdrawal and can not be returned.
 3. Gift vouchers have a validity of 1 year after issue date.

After this, the value of the gift voucher expires.

 

Article 6. Execution of the assignment

 

 1. Photographer will carry out the assignment to the best of his knowledge and ability and in accordance with the requirements of good workmanship, in the style in which the photographer normally works.
 2. Photographer makes an effort and will act as best as possible in the given and existing circumstances during the reportage. The Client will take measures where necessary, including, but not limited to, the instruction of other attendees.
 3. Photographer delivers the images in the style that she customarily uses, in which a global image optimization is applied to, among other things, light, color, contrast and cropping. In this case, only some post-processing will take place by photographer to remove or reduce existing elements in the photograph, including, but not limited to, the elimination or reduction of disturbing elements.
 4. The Client is obliged to do and leave everything that is reasonably necessary and desirable to enable the timely and correct execution of the assignment.

 

Article 7. Delivery

 

 1. Photographer applies, unless otherwise agreed, only estimated delivery times.
 2. Photo files are delivered in high resolution only in Joint Photographic Experts Group (jpg or jpeg) format. Other formats such as PNG, GIF, TIFF or BMP are not delivered unless agreed orally. Under no circumstances will files with the format RAW or PSD be made available.
 3. Photographer will report products with a longer delivery time in advance.

The estimated delivery time of these products will be communicated to the client by e-mail. If no specific delivery dates are communicated then the standard delivery times of 3-4 weeks will apply.

 1. Delivery does not take place earlier than the payment for the relevant service, files or product has been received.

 

Article 8. Orders and orders via the internet

 

 1. These conditions apply to all offers, orders and agreements from our web page. Making an order through the aforementioned site (s) means that you accept the general terms and conditions of sale.
 2. The right of withdrawal does not apply to our orders. Visual material is usually of a personal nature and can not be sold to non-interested parties. Orders can therefore not be returned.
 3. All offers on our website (s) are without obligation and we reserve the right to change the prices.
 4. Quality differences may arise between the visual material previously delivered to you and / or images provided by the customer and the printed final result. Asha Pradeep Photography is not liable for any deviations between the examples shown and the end result.
 5. The visual material shown on this website only gives an indication of the product range. Small deviations may exist between the examples shown and the products supplied.

 

Article 9. Compensation

 

 1. If no compensation has been agreed by the parties, the fee customarily applied by the photographer applies. See price lists.
 2. If it is not possible to speak of a usual payment, the photographer will charge a fair and equitable remuneration for the delivered goods. See price lists.
 3. If it is plausible that photographer has incurred higher costs and / or has performed additional work, which was reasonably necessary, the photographer will pass this on to the client.

See price lists.

 1. The final reimbursement will be based on the work performed and the costs incurred on the basis of subsequent calculation with due observance of the agreed hourly price and other customary prices.
 2. All amounts mentioned by the photographer include VAT, unless explicitly stated or agreed otherwise.

 

Article 10. Payment terms

 

 1. Photographer will send an (electronic) invoice to the client for the amount owed by the client, unless agreed otherwise.
 2. Unless otherwise agreed, the payment term is 14 days after the invoice date.
 3. After receiving payment, the reserved date is final.

 

Article 11. Cancellation and suspension

 

 1. If an invoice is not paid within the payment term, the photographer can, after the client has been informed of this, suspend all work for the client until the amount of the invoice has been paid.
 2. If the client does not timely provide the necessary information for the execution of the assignment or fails to be (timely) present, while this is necessary for the execution of the assignment, the photographer is entitled to suspend or terminate the agreement.
 3. Suspension, or dissolution of the agreement, takes place in writing.
 4. In the event of dissolution of the agreement by the client, the photographer will charge 25% of the agreed total price.
 5. In the event of illness or serious circumstances as a result of which it is not possible for the photographer to carry out the assignment himself on the agreed date, the photographer will, if necessary, arrange for a replacement photographer or, if possible, agree on a new date.
 6. If due to justifiable circumstances, including but not exclusively illness and (extreme) weather conditions, it is impossible to execute the assignment on the agreed date, a new date will be agreed in consultation, whereby the agreement will be maintained.
 7. Payment obligation also applies if the client does not wish to make use of the work or products produced within the framework of the agreement.
 8. If an invoice is not paid within the payment term, the legal interest will be due on the outstanding invoice amount without further notice of default by the photographer. In addition, the reserved time in the photographer’s agenda will lapse.

 

Article 12. Complaints

 

 1. Complaints about the execution of the agreement and / or objections against an invoice must be submitted to the photographer in writing within 7 days of receipt of the photo files.
 2. Complaints after the period referred to in paragraph 1 will no longer be considered.
 3. Complaints or objections filed do not suspend the payment obligation.

 

Article 13. Copyright

 

 1. Each agreement includes the license described in this article with regard to the photographic work of the photographer, unless agreed otherwise.
 2. Copyright and other intellectual property rights on all works developed in the context of the assignment are vested in photographer.
 3. Photographer reserves the right to use the works for their own promotional purposes and publications, including, but not limited to, website and weblog, portfolio, advertisements, social media, magazine articles, in printed matter, exhibition material and demonstration material.
 4. The Client is not entitled to reproduce or publish the work outside the home circle, unless otherwise agreed.
 5. The client is expressly not entitled to use or trade the photographs for commercial or commercial purposes, at least for other purposes outside the domestic circle, without prior permission from the photographer.
 6. The Client is, unless otherwise agreed, not authorized to grant licenses to third parties, nor to transfer its own license.
 7. The Client must request permission in writing for the submission of a photograph for competitions and publications by third parties.
 8. The client must respect the personality rights of the photographer, including the obligation to name, as stated in article 25 AW.
 9. Digital or analogous editing or modification of the delivered works is not permitted without the prior written permission of the photographer.
 10. Any use of a work by a photographer that has not been agreed shall be regarded as an infringement of the photographer’s copyright.
 11. In the event of infringement of the copyrights and / or personality rights of the photographer, the photographer charges three times the usual license fee for such a case, to compensate for the damage suffered.
 12. Compensation for damages does not entitle you to further use of the work of the photographer.

 

Article 14. Portrait right

 

 1. Photographer reserves the right to use the works for his own promotional purposes and publications, including, but not limited to, website and weblog, portfolio, advertisements, social media, magazine articles, in printed matter, exhibition material, unless agreed otherwise.
 2. Objections to the publication of portraits must be made known to the photographer in writing prior to the agreement.
 3. Deviating agreements will be recorded in writing.